Home

Toxikologie Prezentace

Toxikologie :: UK Biochemi

Prezentace představuje obor toxikologie a nebezpečné vlastnostech toxických látek a jedů. Jsou zde uváděny základní informace, týkající se problematiky toxikologie. Jsou vysvětleny pojmy jako jed, doba expozice, dávka nebo toxický účinek. V dalších částek prezentace jsou popsány nebezpečné účinky toxických látek a. Speciální Imunotoxikologie Vliv chemických látek na Imunitní systém - 2 Luděk Bláha blaha@recetox.muni.c Praha: Avicenum, 1980. 528 s. MARHOLD, J. Přehled průmyslové toxikologie: organické látky. Svazek 1. Praha: Avicenum, 1986. 760 s. ISBN: 08-059-86. RUPRICH, J. Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu cizorodými látkami z potravinových řetězců v roce 2007: bakteriologická a mykologická analýza potravin, výskyt GMO na. Toxikologie. Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství. Úvod a podmínky získání zápočtu. Sylabus předmětu. Rozvrh. Přednášky. Přednáška č. 1 - Vymezení předmětu toxikologie, mechanismus působení jedů, metody hodnocení toxicity, klasifikace jedů, historické údaje

Základy toxikologie www

  1. Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schémat
  2. Toxikologie a ekologie [N111009] Aktuální studijní materiály. Přednášky 2008. Přednáška 1 - Úvod do toxikologie Prezentace: Přednáška 2 - Obecná toxikologie Prezentace: Přednáška 3 - Speciální toxikologie Prezentace: Přednášky 2007. Přednáška 1 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl
  3. Obecná toxikologie členění toxikologie Obecná toxikologie-zaměřena na obecné poznatky, zákonitosti, teorie a souvislosti týkajícíse interakcíjedůs živými organismy. Zabývá se mechanismy vstupu jedu do organismu, jeho přeměny a vylučování. Xenobiochemie - chemie cizorodých látek -xenobiotik
  4. Základy toxikologie a ekologie, prezentace + výpisky, 1. přednáška. Výpisky z první přednášky toxikologie s Honetschlagerovou Základy toxikologie a ekologie [

Toxikologie - VF

citace: Zikmund Jaroslav: Toxikologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 2. Lékařské fakulty [online] , [cit. 18 Prezentace pro studenty adiktologie: Úvod do toxikologie. Osud xenobiotik v organismu. Toxicita a účinky nox. Screeningové metody v toxikologii. Konfirmace v toxikologii. Alternativní materiály. Návykové látky v dopravě. Morbidita a mortalita při abuzu návykových látek; Doporučená literatura - adiktologie. Okruh otázek 1. Obecná toxikologie -Úvod-Historie toxikologie-Vymezení pojmů-jed, toxicita, toxický účinek, toxické indexy-Interakce toxické látky s biologickým systémem - vstup do organismu, transport, vstřebávání, biotransformace, vylučování.-Hodnocení toxicity-Toxikologické testy - testy akutní a chronické toxicity, testy lokální toxicity na kůži, reprodukční toxicita.

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Lacinova Eliska Created Date: 9/12/2017 4:15:41 P TOXIKOLOGIE - Výzkumný ústav Cannasan. Pacient (58 let) užívající Cannasan na vysokou hladinu cholesterolu si nechal zpracovat toxikologický posudek na obsah psychotropních látek v krvi Studijní předmět představuje toxikologie jako multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. včetně její prezentace na cvičeních (prezentace 20 - 25 min. na zadané téma, prezentace zpracovaná v PowerPointu). Další podmínkou je úspěšné. Prezentace, doporučená literatura a otázky z analytické toxikologie. Úvod do analytické toxikologie. Osud xenobiotik a biotransformace. Biotransformace xenobiotik. Významné noxy v akutních otravách v současnosti. Příprava vzorku - extrakce. Systematická toxikologická analýza. Screeningové metody. Toxikologické analýzy pro.

Studijní materiály - Ústav organické technologie VŠCHT Prah

Materiály k předmětu Základy toxikologie a ekologie

Portál 2.LF: Toxikologi

Plynová chromatografie Aplikace v toxikologii _____ Marie Balíková, 1. LF UK v Praze GC retenční indexy - RI Stanovení koncentrací specifikovaných nox v biologických vzorcích Kvantifikace - Metoda standardního přídavku GC injektory - přívod vzorku k separaci GC - Head Space Sampler Analýza rovnovážné plynné fáze GC - SPME (Solid Phase Microextraction) GC - Head Space. Náplň oboru toxikologie Základní toxikologické metody a obecné postupy léčby otrav 3 5 Prezentace seminárních prací a diskuse k prezentacím 3 Způsob ukončení Kolokvium Podmínky ukončení Aktivní účast na celé výuce, 70% úspěšnost v testech Toxikologie: De venenorum differentiis, Hieronymus Cardanus,1563 De venenis et venenorum morbis, H. Mercurialis, 1584 Libri de venenis eorumque curatione, Fonesca1587 De venenis et antidotis, A. Baccius,158 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková.

Prezentace pro adiktologii

Toxikologická laboratoř svým nepřetržitým provozem umožňuje vyšetření biologického materiálu v kteroukoli hodinu, dle potřeby lékařů. Pracovní doba je od pondělí do pátku od 6.30 hod. do 15.00 hod. Pohotovost začíná v 15.00 hod. do 6.30 hod. ráno ve všední dny a nepřetržitě o sobotách, nedělích a svátcích. V tuto dobu je toxikologické vyšetření provedeno. Prezentace; Parfémy a kosmetika. organismu jsou zasazeny do širšího kontextu obecné toxikologie a doplněny o vybrané kapitoly ze speciální toxikologie tak, aby poskytly čtenářům pokud možno ucelený pohled na toxikologii jako bytostně interdisciplinární obor. Kniha je určena pokročilejším studentům chemických. Toxikologie MC230P32 | anotace | přednáška | zkouška | odkazy | literatura | Prezentace k přednášce. Prezentace jsou v LS 2020/2021 přístupny přímo v SIS (po přihlášení), na stránce předmětu. Aktualizováno: 12. února 2021. Jak se postupuje při zamoření okolí jedovatou látkou? Jak rozpoznat toxické výrobky nebezpečné člověku? Kde se jedy berou, jak se s nimi zachází a jak se vyhnout jejich škodlivým účinkům? Lze před nimi uchránit naše životní prostředí? K odpovědím na tyto a další otázky Vás přivede studium toxikologie. Pozn. Článek byl aktualizován dne 24. 11. 2009 (-hus-

TOXIKOLOGIE - Výzkumný ústav Cannasa

Přednáška se skládá z části obecné toxikologie a části ekotoxikologie. V části věnované obecné toxikologii bude přednáška zaměřena především na vymezení základních pojmů jako je xenobiotikum, toxická látka, exposice organismu toxické látce, toxické indexy, interakce toxické látky s organismem (absorpce. Toxikologie - organická rozpouštědla. Toxikologie - organická rozpouštědla. Platforma 2.LF pro zveřejňování elektronických verzí pedagogických děl a multimediálních materiálů pro podporu výuky, hlavní úlohou je zpřístupnění všech elektronických didaktických materiálů vytvářených na 2.LF. Prezentace a animace. Toxikologie Natálie Zídková , Martina Pazourová , Lucie Pechová , Leoš Janotka, Charles Felix Zoglobossou 20.10.2017 . Obsah prezentace Úvod ( význam a využití testů toxicity ) Cíl ( zjistit jak může být látka, kterou každodenně používáme, toxická Kategorie: Ptáci, Toxikologie. 10. 2. 2017 / 10:21. Orli otrávení karbofuranem. Dva orly mořské, jejichž těla byla nalezena loni v prosinci u Hošťky na Tachovsku, otrávil nebezpečný jed karbofuran. Uhynuli zřejmě po pozření otrávené lišky. Otrava karbofuranem byla laboratorním vyšetřením prokázána u všech tří zvířat

welfare | Veterinářství

Projekt ekologů a JČU České Budějovice. Studenti oboru Ekologie a životní prostředí byli přizvání ke spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích , konkrétně s fakultou Rybářství a ochrany vod. Studenti se mohli zapojit do jednoho z následujících projektů:Vodní toxikologie a testy toxicity. Farmakologie a toxikologie jsou vědy studující mechanismy vzájemné interakce látek a léčiv s biologickými systémy a sledují jejich příznivé i nepříznivé důsledky pro organismus. Konečným cílem je využití těchto znalostí při prevenci, diagnostice a léčení humánních a veterinárních onemocnění Diplomantka obhajovala práci na katedře farmakologie a toxikologie. Ppt prezentace byla připravena velmi dobře, jak při prtezentaci tak i při vlastní obhajobě prokázala obsáhlé znalosti k tématu své práce. Na otázky oponenta i z pléna odpovídala věcně, s přehledem, odborně správně, připomínky k práci uspokojiv Molekulární a buněčná biologie bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně je samostatný biologický obor zahrnující progresivní, rychle se rozvíjející biologické disciplíny a možnosti jejich praktické aplikace. Náplní je především studium biologických procesů probíhajících na molekulárn Reich, F.X.: Taschenatlas der Toxikologie. Substanzen, Wirkungen, Umwelt. 2. Aufl. Stuttgart, Thieme 2002. Requirements to the exam - Last update: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (28.10.2019) Everything that was taught is tested. The exam is in the form of a written test, the requirement for fulfillment is more than 60% of possible points..

Oborové rady DSPB. 1. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. 2. Biologie a patologie buňky. 3. Vývojová a buněčná biologie. 4. Biochemie a patobiochemie Životní prostředí je základem každého z nich - od pitné vody a kanalizace, dostupných a čistých energií, přes klimatická opatření, udržitelná města a obce, kvalitní vzdělání až po konec hladu a chudoby. Naše fakulta má ke všem těmto tématům co říci. Akce VŠCHT Praha. Důležité termíny Doporučená literatura: LINHART Igor. Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2. vydání, Praha: VŠCHT v Praze, 2014, ISBN 978-80-7080-877-1 HORÁK Josef, LINHART Igor, KLUSOŇ Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT v Praze, 2004, ISBN 978-80-7080-548. prezentace Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti - zasedací místnost v přízemí Budova 1 - ŘEDITELSTVÍ 3.LFUK IPVZ 3 2 11A 6 ULICE U ZDRA VOTNÍHO ÚST A VU SÚKL 5 1 ULICE RUSKÁ PLÁN AREÁLU STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU ULICE ŠROBÁROVA VSTUP do SZÚ 23 11

Základy toxikologie - cvut

Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 301 00 Plzeň. email: info@lfp.cuni.cz tel.: +420 377 593 400 fax: +420 377 593 449 datová schránka: piyj9b Objednávejte knihu Forenzní a klinická toxikologie v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník KLINICKÁ FARMAKOLOGIE / TOXIKOLOGIE Drug Disposition of Sufentanil in Critically Ill Neonates | abstrakt Pokorná P. 1,2, Šíma M. 1, Koch B. 2, Tibboel D. 1,2, Slanař O. 1, 1 Prague, 2 Rotterdam (NL) DISKUSE K VÝUCE: FARMAKOLOGIE - PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ.

Prezentace projektu: 2014FVHE/2350/043. Zvýšení kvality výuky senzorické analýzy potravin. Fašiangová (S) Ježek (AP) Sedláková (S) Splněn (výborný) Prezentace projektu. 2014FVHE/2390/023. Vytvoření fotodokumentace jedovatých rostlin pro zkvalitnění výuky předmětu Toxikologie. Divišová (S) Široká (AP) Splněn (výborný. Pojem toxikologie v širším kontextu technických a přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů. 2. Definice pojmů. Toxická látka a toxicita , toxicologické indexy. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření) Praktikum ze speciální toxikologie přispěje k rozšíření znalostí z oblasti speciální toxikologie a zároveň umožní spojení teoretických a praktických znalostí. Náplní praktika je seznámení studentů se stanovením některých toxických látek v biotických a abiotických matricích. Studenti budou seznámeni se. Příloha Datum Velikost Přístupnost Klinicky citlivé Licence; Toxikologie - pesticidy: 20.10.2010: 136.5 KB: uživatel na příslušné univerzitě - 4-D hodnocení: Skripta a návody. Edukační weby a atlasy. Digitální video. Prezentace a animace. Obrazový materiál - kasuistiky Hnojiva a pesticidy Ing

sekaninova irena | Veterinářství | 4

Přednášky z analytické toxikologie

prezentace z přednášek ve formátu podkladů k průběžným testům a k ústní zkoušce. Marie Balíková: Forenzní a klinická toxikologie, Praha, Galén, 2005, 2007. Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Farmakologie a toxikologie, Praha, Grada, 2004. 1. Úvod do problematiky, historický kontext, legislativa, drogová prevence a. Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru. Komise hodnotí: 1. Kvalitu anotace disertace. Maximální počet bodů za celou položku - 20 bodů. 2. Předchozí odbornou činnost a aktivity v oboru farmakologie a/nebo toxikologie, přednostně. ÚSTAV TOXIKOLOGIE , Ke Karlovu 455/2,Praha,12000 Praha

PPT - Placenta a její role v ochraně plodu ; vliv

Oddělení fyziologie práce. zajišťuje vysoce specializované služby v oblasti fyziologie práce a ergonomie v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 432/2003 Sb Perfektní zázemí. Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness Oddělení genetické toxikologie provádí cytogenetická vyšetření metodou CAPL u pracovníků s expozicí karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci v pracovním prostředí. Vyšetření provádíme metodou Cytogenetická analýza lidských periferních lamfocytů (CAPL) - konvenční technika Náplň práce: studium doktorského studijního programu Ochrana vodních ekosystémů v prezenční formě; řešení tématu vlastní disertační práce (témata disertačních prací a kontakt na školitele naleznete níže); publikování článků ve Q1-Q3 vědeckých časopisech; prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a seminářích fakulty, absolvování odborné.

Toxikologické informační středisk

Aviditu specifických glykomimetik k vybraným galektinům lze výrazně zvýšit pomocí multivalentní prezentace. Cílem práce je příprava multivalentních neoglykokonjugátů nesoucích specifické sacharidové ligandy nebo glykomimetika s vysokou selektivitou a afinitou vůči vybraným galektinům Volné místo: ODBORNÝ/Á PRACOVNÍK/ICE V BIOLOGICKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORECH- doktorské studium Odborní asistenti na vysokých školách, obec České Budějovice - České Budějovice 2. Více o nabídce práce: mzda 15 200 Kč až 20 000 Kč; Náplň práce: studium doktorského studijního progra.. View prepis-prezentaci.docx from PRIRODOVED TOXINA at Univerzita Karlova. Toxikologie - v širším pojetí pojednává: O původu Fyzikálních, chemických, biochemických a patofysiologickýc Toxikologie. Byly zavedeny nejmodernější imunohistochemické metody. Toxikologická vyšetření jsou prováděna jak z důvodu diagnostických při podezření na otravu u osob hospitalizovaných ve FNKV (screening drog, alkohol v krvi, karbonylhemoglobin, methemoglobin), tak pro forenzní účely, kdy je prováděno kompletní vyšetření včetně tělesných orgánů

prezentace z přednášky na: Toxikologie se nejdřívě zaměřovala na látky, aby je bylo možné nějak využít, dále začali studovat, jak se proti nim bránit. Zkoumalo se, zda je látka škodlivá či není. Teprve v 20. století bylo započato studium mechanismu účinků jedů. Proč jsou látky toxické, co udělá změna strutury Video prezentace fakulty. Ústav farmakologie a toxikologie. Dopad léčiv na živočišné modely a lidské tělo je velice podstatný a musí být hlavně bezpečný. Víš jak rychle se léčivá látka dostane do krve a kompletně se vyloučí z tvého těla? Víš, že mnoho léčiv je ve vyšších dávkách vysoce toxických Toxikologie a analytika 1. R&D a výroba Fine Chemicals Zaměstnanci Prodej v % 70 14 10 6 . 6 6 Certifikáty Prezentace byla realizována v rámci projektu Partnerství pro chemii za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů EU a MŠMT ANALYTICKÁ TOXIKOLOGIE PROGRAM Pondělí 20. 6. 2016 09:30-10:25 10:25-10:30 Registrace účastníků Zahájení Predikce metabolismu a následná toxicita látek 10:30-10:50 Doba jedová je doba plastová prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. 10:50-11:10 Ohlédnutí se za analytickou toxikologií od roku 1984 po současnos 11:30-12:00 Prezentace firem na stáncích 12:00-13:00 Oběd Sledování hladin léků 13:00-13:20 Název bude upřesněn Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. 13:20-13:40 Problematika TDM vybraných antibiotik Mgr. Zuzana Radzyniaková Firemní sdělení 13:40-14:00 Příprava vzorků, chromatografické kolony a certifikované referenční materiál

Veterinářství | Zpravodaj časopisů Veterinářství a

Délka prezentace 10 minut. Prosíme o dodržení délky prezentace. STŘEDA 24. 4. 16.00 - 19.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, UBYTOVÁNÍ 18.30 - 19.30 Jednání výboru Odborné společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČTVRTEK 25. 4. PŘEHLED PROGRAM Seznam chemie. Stahování je dostupné pro členy VIP klubu na stránkách Studijni-svet.cz. Jak získat VIP členství? Podmínky a možnosti jeho získání. Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie. Aditiva (Přídatné látky) - seminární práce. Alkalické kovy - maturitní otázka z chemie. Alkaloidy - maturitní otázka z chemie Prezentace stručně seznamuje se základním dělením pesticidů, uvádí jejich zástupce a využití. Obecná toxikologie Základní pojmy •toxikologie fyzikální chemie, analytická chemie •při studiu vlivů toxických látek na životní prostředí - ekologie, veterinární medicíny, botaniky. Obecná toxikologie Toxikologie. Předmět Základy toxikologie (TUIOZP / L1CZT) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TUIOZP / L1CZT - Základy toxikologie, Fakulta technologická ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Pojem toxikologie v širším kontextu přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů prezentace z přednášek, a další doplňující materiály

17PBPZTX - Základy toxikologie predmety

Základy toxikologie 19. Humánní virologie Každý z kurzů bude obsahovat i 12 - 14 přednášek či cvičení; celkem vytvoříme alespoň 19 výukových záznamů modulů na webovských stránkách projektu. Video záznamy a PowerPoint prezentace budou zpracovány a umístěny spolu s ostatními výukovými materiály kurzů na webový. KCH/B107 - Prezentace katedry KCH/B108 - Zásady odborné prezentace KCH/B206 - Instrumentální metody KCH/B207 - Instrumentální analýza KCH/B208 - Toxikologie KCH/B209 - Laboratorní cvičení z organické chemie KCH/B210 - Makromolekulární chemi Studijní program: Toxikologie (P0988D13CZPF) Typ studia: Doktorské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 4 Zaměření: Přírodovědné (Lékařské ) Náplň programu/oboru: Doktorský studijní program Toxikologie je zaměřen na interdisciplinární studium toxických sloučenin, studium jejich účinků a jejich analýzu v rámci povinných předmětů (Toxikologie. Průmyslová toxikologie. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). studentů, prezentační schopnosti, seznamuje studenty s novými trendy v oboru

PPT - Projektový den s prvky OSV PowerPoint Presentation

prezentace mladých vědeckých pracovníků v přípravné etapě pro získání Ph.D. V letošním roce proběhne dne 30. května 2019. Předběžný harmonogram: 10:00 - 16:00 odborný program (Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1, budova č. 44), po jeho ukončení je plánována podvečerní a večerní volná diskuse Toxikologie. Ústav soudního lékařství a toxikologie - toxikologie Charakteristika pracoviště Na pracovišti jsou prováděna toxikologická vyšetření vzorků biologického materiálu pacientů (krev, moč, žaludeční výplach), případně i dalších vzorků souvisejících s případem (neznámá tekutina, prášek) pro klinické a soudní

Časopis | Veterinářství | 5

Title: Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Author: pc Last modified by: Ladislav Pelcl Created Date: 10/8/2003 9:16:00 AM Company: doma Other title 5. Prezentace Mgr. Marek Spolupráce firmy CHemProtect a.s. a Fakulty vojenského zdravotnictví Mgr. Jan Marek, Ph.D. CHemProtect, a.s. • Zakladatelé společnosti: - Vakos XT, a.s. - Výzkum a výroba v oblasti farmacie, kosmetiky, doplňků stravy a farmaceutických výrobků na zakázku - Decomcov Praha, s.r.o. - Výzkum, vývoj a grantové poradenství, vývoj dekontaminačních. Prezentace příspěvků: přednášky v českém nebo slovenském jazyce v maximálním rozsahu 15 minut. Publikování prací: Sborník abstraktů, který obdrží účastníci při registraci. Harmonogram přihlášek: a) předběžné přihlášky: do 31. 3. 2021 b) definitivní přihlášky (včetně abstrakt prezentací): do 30. 4. 202 12) Toxikologie nanomateriálů. 13) Analýza ekologických rizik - úvod do problematiky, charakterizace rizik, hodnocení dat, využití v praxi. 14) Prezentace a diskuze nad projekty Předmět Toxikologie potravin (TOPOT) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TOPOT - Toxikologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Materiály k předmětu Toxikologie [] - Primát

Prezentace. 2015 Vídeň - Rakousko, 1. cena za nejlepší prezentaci v sekci uveitidy Pravidelně se účastní odborných oftalmologických kongresů, na kterých aktivně přednáší. Je autorkou několika odborných publikací. Zahraniční stáže. 2005 tříměsíční zahraniční stáž na oční klinice v Sao Paulo, Brazíli Toxikologie se zabývá vzájemným působením chemických látek a živého organismu, je předmětem shrnujícím základní informace o látkách, které poškozují živý organismus. Předmět obecně seznamuje s osudem látek v organismu a jejich účinky na něj, se způsobem zjišťování jejich toxicity Prezentace zahrnuje soubor přednášek, které jsou určeny pro studenty 1. ročníku oboru Všeobecná sestra a 2. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Tato prezentace zahrnuje ošetřovatelský procec při zajištění výživy u dětí a dospělých a ošetřovatelský proces při zajištění spánku u dětí a dospělých

PREZENTACE - Výzkumný ústav Cannasa

Oblasti toxikologie sinic; metodám pro detekci a kvantifikaci toxinů sinic se oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie věnuje již delší dobu. Výzkumný tým našeho oddělení jako první na světě publikoval informace o přítomnosti microcystinů v pikocyanobakteriích (= drobné sinice) (Bláha & Maršálek, 1999) Program středečního dne byl zaměřen na prezentaci vybraných kateder FVZ UO. Hlavní náplní programu byla nejenom prezentace Katedry toxikologie a vojenské farmacie, ale i ostatních.

Psi | Veterinářství | 3Letošní ocenění „L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě“ si nověDívčí účesy mikádo — mikádo je ideální účes pro krátké i

Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Konference je rozdělena do tematických sekcí: Bioorganická a farmaceutická chemie, Farmaceutická analýza, Farmaceutická technologie, Farmakognozie a toxikologie přírodních látek, Farmakologie a toxikologie, Klinická a sociální farmacie, Patobiochemie a xenobiochemie Institut environmentálního inženýrstvíOddělení ochrany životního prostředí a znovuvyužitíbrownfields. Evroá škola pro technické . znovuvyužití. brownfields. tento studijní obor vychovává absolventa, který se uplatní především v pozicích manažerů a technologů v podnicích zaměřených na regeneraci opuštěných průmyslových prostor, krajin a území, v. pá 26.02.2021 Jak fungují vakcíny proti Covid-19? Kolegyně z Ústavu biochemie a mikrobiologie pod vedením doc. Ing. Petry Lipovové, Ph.D. připravily přehledný poster, na kterém se dozvíte princip vakcinace i podrobný popis všech 4 typů vakcín, které jsou již schválené nebo se právě testují Prezentace studentů Studenti jsou povinni během svého magisterského studia každý rok jednou prezentovat svou práci (opatření děkana D48). Student si v daném semestru, kdy chce prezentovat, zapíše kurz KMB 180 Seminář mag. oborů genetika (garant Aleš Horák)