Home

Možnosti řešení šikany

MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve

Všechna tato řešení však postrádají smysl a nejsou příliš efektivní. Důvodem je fakt, že se stejně pravidelně potkávají a řeší společné pracovní úkoly, takže není možné se zcela izolovat. Řešení šikany podle situace. Řešení šikany na pracovišti lze rozdělit do tří situačních skupin: Oběť se brání sam Výcvik je cílen na problematiku školního násilí, především šikany - její identifikaci, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování. Interaktivní formou jsou probrány základní formy, etiologie, projevy. Děti ohrožené násilím i děti ohrožující Téma: Šikana, její příčiny vzniku, zásady prevence, způsoby řešení Přednášející: metodici prevence Městské policie Plzeň Vlčková Andrea vlckovaa@plzen.eu Bc. Jan Barfus DiS. barfus@plzen.eu Místo a čas konání: dle domluvy se ZŠ, SŠ a jinými institucemi - převážně školní třída, 60 min. Metody besedy

Šikana ve škole není novinkou, je patrně stejně stará jako škola sama. Vědecká diskuse o šikaně však započala až v roce 1969 ve Skandinávii a až na konci osmdesátých let 20. století byly publikovány výzkumy i jinde ve světě (Velká Británie, USA, Austrálie, Japonsko, Nizozemsko, Kanada). Impulzem byly alarmující znaky, které vykazuje šikanování dnešní doby Šikana: malá konference o velkém problému 12.11.2019 394 2 V úterý 12.11.2019 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy konference tématicky věnovaná šikaně, kterou pořádala Univerzita Karlova, Nadační fond STOP šikaně a pražská pobočka České pedagogické..

Možnosti řešení šikany učitelů - praxe; Diskuse, vzájemné sdílení, prostor pro individuální konzultace; Další informace. Tento seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi. 4.2.1 Možnosti řešení šikany na straně školy a uþitelů 62 4.2.2 Možnosti podpůrných kroků při řešení šikany na straně rodiů 65 4.2.3 Práce psychologa s obětí, agresorem i třídním kolektivem 67 4.2.4 Významná role prevence 69 5 VÝZKUMNÁ ÁST PRÁCE 70 5.1 Výzkumný problém, cíle a hypotézy 7 Seminář účastníkovi nabídne možnosti řešení i přesto, že on sám nemusí být odborníkem na šikanu, pokud se sám do odborníka nechce profilovat. Jde o otevření možností a nahlédnutí do uceleného systému, který je reálně pedagogovi nebo řešiteli šikany nápomocný Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence. Pojem šikana ve školním prostředí označuje takové chování, kdy jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ponižuje či týrá většinou slabší jedince a používá k tomu agresi a manipulaci. Tento článek je konkrétně zaměřený na šikanu ve. A právě to může být příčinou šikany na pracovišti. Jejím nejčastějším důvodem je zejména žárlivost, závist, tvrdá konkurence, pocit ohrožení a strach ze ztráty své pozice. Dlouhodobá pracovní šikana pak nejen zhoršuje celkové vztahy na pracovišti, vede k frustraci zaměstnance a zhoršení jeho pracovní.

Hledáme nové lektory/lektorky primární prevence na školách

Šikana, její projevy, prevence a možnosti řešení - Bc

jednotlivými metodami řešení šikany - metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku, základní prací se skupinou s projevy šikany, možnostmi využití psychoterapeutických her 1.4.1 Možnosti, které mají školy v prevenci a řešení případů šikany 1.4.2 Možnosti, které mají v boji proti šikaně rodiče žáků 2 Co je šikana a jak se zjišťuje? 2.1 Definice šikany 2.2 Kde a kdy se šikana odehrává? 2.3 Je možno šikanu měřit? 2.3.1 Závažnost jednotlivého případu šikany 2.3.2 Stupeň.

Pomáháme najít možnosti a řešení

Minimalizace šikany, shrnutí pilotního projektu 2005-2007, (Informační a propagační broţurka MIŠ), 1. vyd. Kladno: Aisis, občanské sdruţení, 2008, 68 s. ISBN 978-80-904071-2-

Šikana jako onemocnění kolektivu, vymezení, vývoj šikany, proměny šikany u současné populace dětí a dospívajících, aktéři, intervence a náprava vztahů ve třídě: možnosti řešení šikany, učitel jako klíčový aktér při řešení šikany, následná práce se třídou, možnosti prevence narušení vztahů ve třídě dách šikana vyskytovala, jde o vše-obecnou primární prevenci. Skláda-jí se ze čtyř čtyřhodinových bloků. Každý blok měl předem dané cíle (např. objasnění toho, co je a co není šikana, jaké jsou možnosti jejího řešení ve třídě, informovat o mož-ných důsledcích šikany pro jej Šikana a její řešení z pohledu výchovných poradců základních škol (Klára Lešková) Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Možnosti řešení a prevence šikany na základní škole

J. Radvanová Říjen Vymezení pojmu šikana a kdy se o šikanu nejedená M. Petr Listopad Seznámení rodičů s hlavními znaky šikany a s možností řešení (třídní schůzky SRPDŠ) Třídní učitelé Prosinec Seznámení pedagogů s metodami nácviku dovedností, posilujících zdravé sebevědomí žáků a metodami nácviku. Publikace Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany : Stáhnout publikaci: Konzultace pro školu Pokud má vaše škola vážný zájem o účast v programu Minimalizace šikany, zdarma s vámi prodiskutujeme možnosti zapojení, pomůžeme vám sehnat potřebné prostředky. Chcete zlepšit prevenci a řešení šikany? Inspiraci nabízí pražská škola. Šikaně se na žádné škole nelze zcela vyhnout, díky preventivním programům lze ale její výskyt výrazně snížit. Pokud se potíže i přesto objeví, je třeba mít nastavené nástroje, které je dovedou efektivně řešit Materiály a pokyny MŠMT k řešení šikany. V říjnu 2018 zveřejnilo MŠMT Výroční zprávu o činnosti školského ombudsmana, ze které mj. vyplývá, že nejčastějšími dotazy, s nimiž se žadatelé na ombudsmana obracejí, jsou záležitosti týkající se šikany a podobných jevů

Alternativní (svobodná) škola – PATRIOTI

Řešení šikany . Pokud vidíte někoho, kdo je šikanován . Šikana není zločin bez oběti, studenti by měli vědět, že jejich úsilí může mít pozitivní dopad. Pokud vidí šikanu, měli by ji zastavit a vědí, že mají sílu se jí postavit. Když je někdo šikanován, existuje mnoho kroků, které pomohou situaci vyřešit Pro účinné řešení šikany je potřeba znát teoretické ukotvení a doporučené postupy a vyvarovat se postupů vyhodnocených jako nevhodné. Jestliže se při řešení šikany nerozlišují vnitřní stadia šikany a nepracuje se s pravými formami šikanování, potom snaha o řešení může být riziková a chybná

Při řešení konkrétního případu šikany je nutné respektovat stadium a formu šikany. Přihlížet je nutné také k dalším kritériím, například k přítomnosti a intenzitě závislosti mezi agresorem a obětí, síle a typu zakrývajícího a protiúzdravného systému. Vždy byste se tedy měli obrátit na odbornou pomoc Šikana ve škole - nenechte to být. 18.9.2019. Lidé, kteří trpí v dospělosti psychickými obtížemi, často nemyslí na to, že by mohla existovat určitá spojitost jejich aktuálních problémů s dětskou šikanou. Zpravidla je obtížné říci, do jaké míry šikana souvisí se současnými problémy, nicméně podle typického. Řešení šikany na pracovišti lze rozdělit do tří situačních skupin. Oběť se brání sama. Jedná se spíš o prevenci, než řešení šikany. Preventivně lze bránit šikaně ještě před nástupem do práce, například se při pohovoru opatrně zeptat, jaké jsou ve firmě vztahy a pokusit se připravit na nové prostředí a.

Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany (2. pololetí 2020) Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany Šikana Šikana může být různé opakované ubližování od někoho, komu se sám nemůžeš bránit. Může probíhat ve škole, ale i venku mimo školu, v rámci kroužku, na táboře, přes internet... Z naší zkušenosti víme, že se často jedná o: . pomlouvání a intrikování a nabízí možnosti práce především pro učitele. Z textu je patrné, že jej napsal autor, který školní prostředí důvěrně zná především z pozice učitele, má školu rád a hledá východiska a způsoby řešení problémů, které aktuálně školství trápí. Je nesporné, že šikana se stala jedním z nich

Šikana na pracovišti

 1. Obecně platné řešení šikany lze nastínit jen stěží, vždy je nutné zohlednit kam, až kolektiv v rámci šikany dospěl a individuální možnosti agresora/oběti a školy situaci řešit. Naprosto jiné řešení je také při šikaně učitele
 2. Informujte dítě o možnostech řešení šikany, na koho se může obrátit. Zjistěte si u vedení školy, jakým způsobem zajišťují prevenci šikany na škole (zvládání agresivních žáků, metodika prevence, externí pracovníci, skupinové aktivity ve třídách, začlenění nových či znevýhodněných žáků do kolektivu)
 3. Nadaní žáci a šikana: Možnosti využití sociometrie. 03.06.2021 Autor: Autorský tým APIV B. Terčem šikany se často stávají mimořádně talentované děti - právě pro svou odlišnost. Přinášíme vám orientační nástroje, které vám pomohou předcházet rozvoji šikany ve školním kolektivu. Nadaný žák v běžné.
 4. Na jednání se řešily možnosti řešení šikany ve škole v rámci legislativní úpravy a návrhy na úpravu (např. možnost trestání šikany). Dále se řešila výše úvazků metodiků preventistů na školách. Byla zmíněna i nedostatečná koordinace mezi jednotlivými resorty: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a.
 5. 24.11.2017 - Preventivní beseda - šikana. V pátek 24.11.2017 se zúčastnili žáci 3. a 5. třídy preventivní besedy v DDM Rozmarýn v Litoměřicích. Náplní besedy bylo seznámit žáky s pojmem šikana, vysvětlit, co přesně tento pojem znamená, osvětlit možné druhy a příčiny šikany a také možnosti řešení tohoto.
 6. Disertaþní práce je zaměřena na možnosti přímého řešení projevů dětské agrese a s ní související šikany 1. - 3. stupně v třídních spoleþenstvích ZŠ formou daseinsanalytických poradenských programů a lze říci, že svébytným způsobe

Sylaby jednotlivých předmětů: Řešení šikan

Možnosti řešení výchovných problémů na školách by Autor: Mgr. Silvie Houšťavová a řešitelský kolektiv projektu Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého y šikana 9 %, y užívání nelegálních návykových látek 6 %, y sebepoškozování 6 % Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Škádlení nebo šikana v MŠ? Účastníci se na semináři dozví, jak citlivě rozlišovat šikanování od škádlení. Budou znát všechna důležitá fakta, proč si děti vzájemně ubližují. Poskytnuty budou i informace o zárodcích šikany a možnosti řešení negativního společenského jevu - rodících se příznaků. UITEL JAKO OBŤ ŠIKANY Diplomová práce Studijní program: M7503 -Uþitelství pro základní školy 7503T047 Studijní obor: -Uitelství pro 1. stupeň základní školy Autor práce: Veronika Kobosilová Vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Liberec 201

Kyberšikana a kyberstalking mladistvých (výsledky průzkumu

vymezuje základní pojmy, důvody vzniku, možnosti prevence a možná řešení šikany. Praktická část je vytvořena pomocí kvantitativního výzkumu. Pro získání dat je zvolena metoda dotazováním, nástrojem je dotazník vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek představují žáci vybraných středních škol v Královéhradeckém. fenomén šikany na středních odborných školách, zjistit názory pedagogů na možnosti řešení šikany, odpovědět na otázky, zda si pedagogové připouští existenci šikany na škole, mají-li s ní nějaké osobní zkušenosti, jestli mají školy nějakého preventistu sociální práce a školy? Jaké jsou možnosti pozice školního sociálního pracovníka a jaká je dobrá praxe ve světě? Druhá kapitola se zaměřuje na oblast školního šikanování: Jak rozumíme pojmu šikana? Jaké jsou znaky, projevy, formy, stádia, aktéři a návody na šetření a řešení šikany

Šikana - Wikipedi

 1. Nevím co mám dělat. Kamarád se mi svěřil o šikaně, kterou si prochází. Šikanují ho 4 sedmnáctiletí kluci. Prý už ho několikrát zbili, vyhrožovali mu nožem atd.. Ptala jsem se ho proč to nikomu neřekne, ale říkal, že by to bylo ještě horší. Nevím jak mu mám pomoct. Bojím se, že když to někomu řeknu, opravdu to bude ještě horší
 2. 1. podpora zdravých vztahů v třídním kolektivu a prevence šikany - sebepoznávání, poznávání druhých, nácvik týmové spolupráce a otevřené komunikace, konstruktivní řešení problémů, práce s pravidly třídy a s přijímáním vlastní zodpovědnosti, prevence šikany a možnosti řešení problém
 3. áře: - šikana (její.
 4. 2) Předcházení / řešení zneužívání. Informace z dané oblasti; Znalost kontaktů na pomáhající subjekty; Podpora při řešení situace; 3) Předcházení / řešení týrání, šikany. Schopnost rozeznat projevy šikany, týrání, zneužívání atd. a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim předcháze
 5. Šikana a kyberšikana obsah: co je a co není šikana, proč se některé děti stávají obětí a někteří agresory, vývojová stádia šikany, psychiká, fyzická a kybernetická šikana, poviností školy při řešení šikany, možnosti předcházení, možnosti rodičů v prevenci a řešení šikany
 6. Autor v knize popisuje nové způsoby řešení školní šikany. Podrobně rozpracovává jednotlivá stadia a formy tohoto druhu chování. Cesta k překonání šikany je zde popsána srozumitelně krok za krokem

Úvod NF Stop šikan

 1. Možnosti řešení agrese a šikany. Prevence agrese a šikany. Vývojové období stáří, aktivní stáří (funkce přípravy na stáří, vliv sociálních vztahů na procesy stárnutí) 3 Pedagogika: Osobnost učitele. Formování učitelovy osobnosti. Profesionální kvalifikac
 2. Prevence a aktivní řešení šikany • Mechanismus prevence šikany -aby se měli zaměstnanci na koho obrátit • V případě podezření na obtěžování/šikanu je potřeba se je snažit vyřešit, jinak hrozí •Zhoršení psychického a fyzického stavu zaměstnance -snížený pracovní výkon, čast
 3. Šikana jako jeden z nejzávažnějších negativních fenoménů v současné škole: příčiny a příznaky jevu, popis jednotlivých stupňů šikany, možnosti prevence. Příručka pro rodiče. Šikana je zneužívání moci a podle opakovaných výzkumů se její Dostupnost: skladem i. -15%. sleva
 4. ář je určen pro pedagogické kolektivy a jeho cílem je osvojení si základních technik předcházení šikany, agresivního chování a jednání u žáků. U 2 hodinového se
 5. áře), v čase od 16:00 do 19:1
 6. 1. Východiska pro řešení problému . definice; příbuzné jevy; 2. Souvislosti . osobnost; motivy; dynamika skupiny; následky; 3. Intervenční programy a možnosti řešení 4. Právní aspekty problému šikany v zařízeních sociální péče 5. Prevence. Místo konání: Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava.
Sociometrie

On-line konzultace je bezvadnou volbou pro ty studenty, kteří chtějí mají svou kontkrétní situaci, ke které by rádi znali možnosti řešení. Jestli TO či ONO udělali / řekli správně nebo to šlo uělat ještě lépe. Může jít i o citlivá témata jako např. šikana ve škole či na pracovišti Záměrná snaha někomu ublížit neboli šikana je zejména mezi dětmi noční můrou každého rodiče i učitele. Rodiče se bojí, že nedokáží své dítě ochránit a pedagogové doufají, že se tento negativní fenomén právě jejich třídě vyhne. A není se čemu divit, dle Česká školní inspekce se šikana týká minimálně 30 % škol Pokud se stanete obětí šikany v práci, máte dvě možnosti řešení - buď bojovat, nebo utéci. Pokud jde o boj, existuje řada doporučení, jak postupovat, aby se váš problém vyřešil co nejefektivněji. Hlavně je potřeba začít co nejdříve Obecně se dá říct, že pro kyberšikanu a její řešení platí mnohé z toho, co platí pro řešení šikany tváří v tvář - ostatně, často bývají i provázané. Ze všeho nejdůležitější je tedy se svým dítětem mluvit, mít jeho důvěru, sledovat změny v jeho chování Možnosti uplatnenia inkluzívneho prístupu na hodinách etickej výchovy ako prevencia šikanovania na 2. stupni ZŠ stup ů při prevenci a řešení šikany obsahuje sborník zprávy o velmi odvážn ých zásazích proti prohnaným agresor ům, stejn ě jako o origináln ě pojaté práci s ko

Informujte dítě o možnostech řešení šikany, na koho se může obrátit. Rodiče by také měli navštěvovat rodičovské schůzky, případně zvolit jiný způsob komunikace s učiteli. Jen tak mohou reagovat na jakékoliv výtky včas a vyvracet případná nedorozumění, která by k šikaně mohla vést Charakteristika: Práce je zaměřena na problematiku šikany, v první části blíže představuje tento fenomén, jeho druhy a stádia. Následně se zaměřuje na současnou situaci, prevenci, diagnostiku a na možnosti řešení šikany v českých školách z pohledu žáka Odborníci se shodují, že základním kamenem řešení šikany je její prevence. Se všemi dětmi je potřeba o šikaně mluvit jako o jevu, který se v naší společnosti vyskytuje a může se stát komukoliv a neznamená to, že je ten dotyčný špatný nebo divný,radí psycholožka Zapletalová a dodává: Děti pak nemusí být. V souladu s naší vizí nabízíme široké možnosti prevence vztahové patologie a osvěty novým způsobem, který bude inspirovat ostatní ke změnám a povede ke společenské zodpovědnosti. Provedeme ve vaší společnosti důkladnou analýzu situace, navrhneme inovativní řešení krizové komunikace či vypracujeme návrh mobbing. Společně následně hledejte možnosti řešení od samotného postavení se agresorovi po oznámení učitelce, výchovnému poradci nebo vedení školy. Rozhodně není vhodné, aby rodiče řešili situaci za zády dítěte, pouze mu tak potvrdí jeho vnitřní obavy a pocity bezmoci

Šikana dětí a učitelů - řešení v praxi (akreditovaný

Šikana může mít hodně podob. Je to vlastně jakékoli chování, které má za cíl opakovaně ubližovat, ohrožovat a zastrašovat jiného člověka, nebo skupinu lidí. Pod šikanu spadá bití, ničení věcí, slovní napadání, pomluvy, vyhrožování a ponižování. Většina případů šikany se odehrává ve škole, na cestě. Sáva Arabadžiev je český etoped. Více než 30 let se zabývá problematikou šikany a jejího řešení v praxi, spolupracuje s mnoha školami, kde pomáhá aktivně řešit a snižovat výskyt šikany. Pracuje ve Výchovném ústavu v Pšově, kde od roku 2002 působí ve funkci ředitele zařízení

Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence

Pokud je Vaše dítě obětí či svědkem šikany, nedovolte, aby bylo při jednání konfrontováno s agresory. Pokud škola nemá dostatečné možnosti řešit šikanu v rámci školy, požadujte přizvání odborníků (např. v rámci intervenčních programů do tříd) Co vše je šikana? Pod pojem šikana spadá široké spektrum nežádoucího chování na pracovišti. Jedná se o všechno chování v rozporu s pracovněprávními předpisy a dobrými mravy.Klíčovým je přitom požadavek zákoníku práce na rovné zacházení.Většinou se jedná o chování soustavné a trvající delší dobu ODPOVĚĎ: Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda byla Vaše manželka šikanována zaměstnavatelem nebo svými kolegy.Situaci je možno řešit jak soukromoprávně, tak trestněprávně.Problematika šikany na pracovišti je řešena v zákonu č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), v zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění. cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany - metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany - možnosti využití psychoterapeutických her

Diskriminace a šikana na pracovišti Články Právo pro

Před řešení šikany s plnou školní komunity, musí pedagogové mít dva základní kroky k přípravě. Fakulta a zaměstnanci musí nejprve vytvořit společné chápání toho, co je to šikana a jak nejlépe řešit ji. Fakulty a správa by měla vytvořit jasné politiky pro nakládání s šikanou. To zahrnuje způsoby intervence a. Následně specifikuji charakteristiku účastníků šikany, možnosti jejího řešení a formy prevence. Tato část je zpracována s oporou o odborné zdroje. V praktické části zpracovávám dvě dotazníková šetření a rozhovor s metodičkou primární prevence, ve kterém se zaměřuji na zjištění případné šikany a její. Klientům je proto důležité představit možnosti - stíž-nost zaměstnavateli, mediace, podnět orgánům in-spekce práce, podnět veřejnému ochránci práv, žaloba. Je potřeba vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých možností řešení, včetně odhadu časové a finanční ná-ročnosti a míry nutné osobní angažovanosti 6

ON-LINE webinář - Šikana jako narušení vztahů ve skupině

Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j. 21149/2016 a se školním řádem SZŠ. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí seminá ře pro rozpoznání a řešení šikany a samoz řejm ě knihy p ředního českého odborníka na šikanu PhDr. Michala Kolá ře. Hlavn ě jeho p řínos k popsání dynamiky šikany napomohl ke zcela specifickému zp ůsobu řešení šikany v českých školách Zveřejněno: 2020-11-16 16:20:20. Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II Kurz je rozšířením problematiky kurzu Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I, kde bylo cílem intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních - neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou

tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má sám pedagog, jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. Plán zahrnuje pokyny pro zajištění bezpečí pro ohroženého pedagoga a žáky. Krizový plán pro řešení šikany učitele 1. odhad závažnosti a formy šikany pedagog Upozorňuje na zárodky a možnosti řešení negativního společenského jevu - rodících se příznaků šikany již v mateřské škole. Popírání této skutečnosti je nebezpečnou chybou. Skrytá neléčená šikana v mateřské škole působí velké škody a trápení, která zasáhnou děti, rodiče i pedagogy Nová cesta k léčbě šikany, jak zní její název, svou strukturou vychází z předchozí práce nazvané Bolest šikanování. Téma je v ní ale rozpracováno podrobněji, obsahuje některé nové kapitoly a nabízí konkrétní postupy pro řešení šikany ve školní třídě. Kniha je přehledně členěna do čtyř částí