Home

Dílo noz

Smlouva o dílo upravená v NOZ vychází z úpravy smlouvy o dílo obsažené v § 536 až 565 obchodního zákoníku. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (§ 2586 odst. 1 NOZ). Dílem se rozumí zhotovení určité věci.

Všechna ustanovení NOZ o smlouvě o dílo jsou - až na jednu výjimku - dispozitivní, tj. strany se od ustanovení NOZ mohou odchýlit a ujednat si ve své vlastní smlouvě něco jiného. To samozřejmě jen za předpokladu, že tato odchylná smluvní úprava nebude porušovat dobré mravy nebo veřejný pořádek (viz § 1, odst. 2 NOZ) Cena za dílo podle NOZ. Jako většina závazkových ujednání, i podmínky smlouvy o dílo doznaly v novém občanském zákoníku určitých změn a reformulací, což se dotklo též úpravy ceny za dílo. Zákoník předpokládá, že ta bude ve smlouvě sjednána, přičemž stanoví, že cena díla je ujednána dostatečně určitě, je. Velmi obdobně NOZ konstatuje, že dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, tedy účelu, vlastnostem a charakteristikám sjednaným ve smlouvě (§ 2615 NOZ). Lze tedy opět zdůraznit, že je v zájmu objednatele ve smlouvě co nejpřesněji konkretizovat svou představu o účelu (jak je uvedeno výše) a konečné podobě díla

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to do 2 let (u stavby do 5 let) od předání díla. ZÁRUKA. V NOZ není 6 měsíční zákonná záruka ani 3 měsíční záruka za opravy. Záruku je třeba předem domluvit ve smlouvě Dokončením míní NOZ okamžik, kdy je dílo schopno sloužit účelu a je předvedeno objednateli (§ 2065 NOZ). Pokud tedy dílo funguje, jak má, objednatel musí dílo převzít. Minulá právní úprava stanovovala, že je zhotovitel povinen předat dílo řádně a včas, tedy bez sebemenších vad a nedodělků

Smlouva o dílo - justic

Zákon č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoní Úprava smlouvy o dílo obsažená v novém občanském zákoníku[1] (dále jen NOZ) se do značné míry inspirovala úpravou doposud obsaženou v obchodním zákoníku[2] (dále jen ObchZ). Úprava dle NOZ však oproti úpravě dle ObchZ obsahuje určité odlišnosti, mimo jiné přináší také nová pravidla pro stanovení okamžiku nabytí vlastnického práva k věci. Od účinnosti NOZ tedy obecně platí, že i dílo, které je v určité části vadné, ale bylo předvedeno, že slouží svému účelu, je dílo dokončené, a bylo-li předáno, je objednatel povinen zaplatit cenu díla (lze smluvně sjednat i odlišný mechanismus). Strany smlouvy si často dohodnou, že dílo se má za dokončené (i) v. NOZ odstraňuje právní dualismus smlouvy o dílo upravené jak v občanském, tak v obchodním zákoníku. Smlouva o dílo upravená v NOZ vychází z úpravy smlouvy o dílo obsažené v § 536 až 565 obchodního zákoníku. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se.

Odstoupení od smlouvy § 2001 Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon. § 2002 (1) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by. Zde naleznete vzor výpovědi smlouvy o dílo podle Nového občanského zákoníku. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název: Mohl by Vás zajímat i vzor smlouvy o dílo a smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem. (1) Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon. (2) Je-li závazek vypovězen.

Nový občanský zákoník, NOZ definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového právního vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Již z prvního odstavce jsou patrné klíčové prvky smluvního vztahu založeného na smlouvě o dílo Co je smlouva o dílo. Nový občanský zákoník - NOZ definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového právního vztahu.Zhotovitel zavazuje dílo provést na svůj náklad (nejsou-li dohodnuty zálohové platby) a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj.. Smlouva o dílo dle zákona. Do přijetí nového zákona byla právní úprava.

Dílo má vadu neodpovídá-li smlouvě (§ 2615 NOZ). Práva z vadného plnění u smlouvy o dílo jsou stejná jako u kupní smlouvy. Objednatel tedy může požadovat: výměnu věci (tedy zhotovení nového díla, zhotovení náhradního díla nelze požadovat, pokud předmět díla nelze z povahy věci vrátit nebo předat zhotoviteli Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, toto je definice z nového občanského zákoníku. Po 1.1.2014 tedy zmizel dualismus smlouvy o dílo, která byla upravena jak občanským, tak obchodním zákoníkem. Nový občanský zákoník (NOZ) smlouvu o dílo upravuje v. K povinnosti zhotovitele dokončit dílo. Obvykle se uvádí, že smlouva o dílo zastává co do svého společenského a hospodářského významu jedno z předních míst mezi smluvními typy soukromého práva. Často se pak dodává, že co do složitosti materie a zejména praktických aplikačních problémů jí patří místo vůbec. Smlouva o dílo V úpravě smlouvy o dílo byla v NOZ stanovena nová pravidla nabývání vlastnictví k dílu, pokud je dílo věcí. NOZ v § 2599 rozděluje nabytí vlastnického práva k předmětu díla v závislosti na tom, zda je věc určena podle druhu či jednotlivě, a podle místa provedení díla

Občanský zákoník (nový) Zákon č

 1. Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ. Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ. Právník. 1. srpen 2016. Odstoupit od smlouvy o dílo není tak snadné jako vrátit v obchodě nevhodně koupený dárek. Vyplatí se pozorně zkontrolovat dílo při přebírání a znát své možnosti pro případ, že se na něm vyskytnou vady
 2. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
 3. Autorské dílo ve světle právního pojetí věci v novém občanském zákoníku. Jednou z významných koncepčních změn, které na poli soukromého práva zasel nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ), je nové pojetí věci v právním smyslu. Jakkoliv se může na první pohled zdát, že jde pouze o efektní.
 4. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba
 5. Smlouva o dílo podle NOZ. Nabízíme Vám ZDARMA vzor smlouvy o dílo vytvořené právníkem v souladu s Novým občanským zákoníkem účinným od 01.01.2014. První stránka smlouvy je k náhledu zde: Smlouva o dílo. Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci.
 6. Smlouva o dílo 2021 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele. Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte
 7. Obdobně upraveno je i odstoupení od smlouvy o dílo. Jak od smlouvy odstoupit? NOZ obecně nestanoví, v jaké formě musí odstoupení proběhnout. To se bude lišit podle konkrétního smluvního typu. Pokud je ale v zákoně stanoveno, že se smlouva musí uzavřít písemně, odstoupení musí být taktéž písemné..

Smlouva o dílo a nový občanský zákoník (I

Vzory smluv dle právní úpravy. S odborným týmem právníků jsme pro vás připravili nejčastější vzory smluv dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK). Kdykoli budete potřebovat napsat přesnou smlouvu, můžete si vybrat z nabídky příslušný vzor, vyplníte do něj své údaje a smlouvu. Předmět smlouvy: smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Stavební úpravy BD, Rektorská 580, Praha 10 NOZ: Stavební úpravy BD, Rektorská 580, Praha 10 Datum uzavření: 21.09.202

Cena za dílo podle NOZ - Stavební fórum a

 1. Smlouva o dílo vs. kupní smlouva. Smlouva o dílo je smlouvou, jíž se jedna strana (zhotovitel) zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit dílo, zatímco druhá strana se zavazuje za něj zaplatit dohodnutou cenu a převzít si jej. Dílem se rozumí zhotovení, oprava či údržba nějaké věci (byť i nehmotné - například software)
 2. Smlouva o dílo - předávací protokol. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Cena díla může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem. Jestliže byla cena sjednaná pevnou částkou (případně odkazem na rozpočet), nemůže ji žádná strana dodatečně měnit (§ 2620 odst. 1 NOZ)
 3. NOZ dále upravuje, že nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel objednateli povinen zápis předat. Pokud by byla předmětem díla věc, řídí se podle § 2608 předání věci obdobně ustanoveními o kupní smlouvě. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
 4. •monumentální dílo po všech stránkách. Dopady na dosavadní předpisy • zrušovací ustanovení § 3080 - NOZ nahradil občanský zákoník z roku 1964, zákon o rodině, obchodní zákoník a spoustu •§ 2401 NOZ - pracovní poměr, práva a povinnosti.

Odpovědnost za vady díla v novém občanském zákoníku (II

předmět díla dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, dle dokumentace, norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné dílo, jeho součást a příslušenství, vztahují. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad. Dílo nebo jeho část má vady Budete-li chtít smlouvu o dílo předčasně ukončit, váš případ posoudíme v rámci právní konzultace. Jedině tak budete mít jistotu, že dojde ke správnému ukončení smlouvy. Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o dílo podle nového občanského zákoníku (NOZ), seznamte se s naší nabídkou Dílo převezmeme s výhradami, do protokolu o předání uvedeme všechny zjevné vady a jako způsob nápravy si zvolíme slevu ve výši znaleckého posudku + náklady na vypracování (odstranění vad už od daného zhotovitele nechceme). Dle § 2108 NOZ nemusíme platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající právu na slevu Pět částí, sedmnáct hlav a sedmdesát tři dílů To není pohádkový drak, ale struktura nového občanského zákoníku, který nabude účinnosti úderem novoroční půlnoci, tedy od 1.1.2014. Úctyhodných 3081 paragrafů bude upravovat téměř celou problematiku občanského a obchodního práva Záruka a její uplatnění podle nového občanského zákoníku. (nasepenize.cz, 21.11.2013) Je v novém občanském zákoníku obsažena úprava záruky, nebo není? Ani odborníci v tom nemají zcela jasno, a spotřebitel samozřejmě tápe tím více. Právníci sdružení dTest jsou přesvědčeni, že i po 1. lednu 2014 zůstane záruka.

Smlouva o dílo - pozor na změny dle nového občanského

Smlouva o dílo podle NOZ který se bude konat dne 24. října 2013 v přednáškovém sále spole čnosti Pražská energetika, a.s. Na Hroud ě 1492/4, Praha 10 8:30 - 9:00 Prezence ú častník ů 9.00 - 12.30 Program: - Na co nezapomenout p ři sjednávání smlouvy - Smlouva o dílo ve staronové dílo ) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu. Předmětem smlouvy je oprava elektroinstalace v podzemí dle zadávací dokumentace. Místem provádění díla je budova Znojemské podzemí, Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo. Cena . díla. a platební podmínk smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 42932 P+R Černý Most Smlouva číslo 1203548

Pokud si chcete nechat něco vyrobit, upravit, opravit či přestavět, sepíšete s dodavatelem smlouvu o dílo. Ta má oproti kupní smlouvě specifickou, právní úpravu. Málokdo ji ale zná. Rozdíl mezi oběma typy smluv pak poznáte ve chvíli, kdy se něco nepovede a dojde k reklamaci NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník NS ČR Nejvyšší soud České republiky ObčZ Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník o dílo v běžné praxi, ani nezná její úpravu v zákoně a řídí se pouze vzorem, který někde najdou nebo který jim někdo jiný věnuje § 2605 NOZ (1)Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. (2) Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Tj

Srovnání minulé a nové právní úpravy smlouvy o dílo

NOZ mimo jiné nestanovuje, že objednané dílo musí odpovídat technickým normám. Ošetření všech uvedených aspektu je tak účelné zahrnout přímo do smlouvy o dílo. Režim vad díla se řídí obdobně ustanoveními o kupní smlouvě (ust. § 2615) Nový občanský zákoník § 2189 - § 2400. Vloženo 11. června 2014 admin. Díl 2. Přenechání věci k užití jinému. Oddíl 1. Výprosa. § 2189. Základní ustanovení. Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (§ 2586 odst. 1 NOZ). Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (§ 2587. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Dodávka a implementace informačního Smlouva číslo 321677 Spory ze smluv o dílo, které se řídí podle NOZ (jde o smlouvy uzavřené po 1. lednu 2014) se v současnosti rozhodují teprve na úrovni okresních a krajských soudů a dosud se nedostaly do fáze, kdy by o nich v rámci dovolání rozhodoval Nejvyšší soud ČR, jehož rozhodnutí jsou závazná pro soudy nižších instancí

Odpovědnost zhotovitele za vady díla dle NOZ Contractor's responsibility for defects in the works according to New Civil Code. Anotace: Cílem práce, je vytvořit přehled vzájemných práv a povinností stran smlouvy o dílo, se zvláštním zřetelem na vztahy vznikající v důsledku vad díla. Vzhledem k tomu, že nová úprava. Vždyť i samotná zákonná definice díla považuje údržbu, opravu nebo úpravu věci za dílo (dle § 2587 NOZ). Smlouva o opravě může být sjednána ústní formou, ale pro větší jistotu je vždy lepší mít tuto smlouvu uzavřenu písemně. Forma smlouvy se také bude určitě odvíjet od hodnoty věci, kterou si necháváme opravit Odpovědnost za vady, záruka dle NOZ Autoři: Arthur Braun, Managing Partner a Vojtěch Steininger, advokátní koncipient, bpv Braun Partners, v případě smlouvy o dílo bez ohledu na skutečnost, zda jedna ze smluvních stran je nebo není spotřebitelem. Skrytou vadu stavby j

89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový

NOZ rozlišuje převzetí díla s výhradami a bez výhrad. Pokud převezme Klient dílo bez výhrad, nebude mít právo ze zjevných vad díla, pokud se jej bude snažit uplatnit a Architekt namítne, že bylo dílo převzato bez výhrad. 4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou. Dílo vymezené čl.I této smlouvy bude spln ěno řádným a v časným provedením díla stvrzené protokolárním p ředáním objednateli. 3. Objednatel je povinen dílo p řevzít pouze v případ ě, že na n ěm nebudou v dob ě p řevzetí zjišt ěny žádné podstatné vady a nedod ělky či jiné nedostatky bránící řádnému.

Ačkoli smlouvy o dílo v naprosté většině případů obsahují ujednání o tom, jak v případě nutnosti provedení těchto prací a obecně změn smlouvy postupovat, a striktně stanovují, co je nutné dodržet pro to, aby provedené práce byly ze strany objednatele uhrazeny, smluvní strany se nezřídka tímto ustanovením z. Pokud jedna ze stran uzavře smlouvu, která úmyslně zavazuje k od počátku nemožnému plnění, porušuje dobré mravy, příp. zákonnou povinnost jednat poctivě (§ 6 NOZ) a odpovídá za škodu podle §§ 2909 nebo 2910. (Např. ačkoli vím, že mi auto přejel bagr, snažím se ho prodat a předstírat, že ho bagr přejel až poté

Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ - Frank Bold Advokáti

NOZ totiž říká, že nastane-li zcela mimořádná a nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají Podle § 2605 odst. 1 NOZ je dílo dokončeno (tj. je splněn první předpoklad splnění závazku zhotovitele), je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Uvedené pravidlo lze ve smlouvě modifikovat a upravit např. přísnější standard dokončení díla, tj. třeba dokončení díla bez jakýchkoliv funkčních vad apod Drobné chyby už zneplatnění uzavřených smluv nezpůsobí. 4. 9. 2013, 9:28. Vladimír Čechlovský, Právo. Nová úprava soukromého práva přinese od ledna 2014 řadu změn také v oblasti smluvního práva. Právníci z pražské advokátní kanceláře Taylor Wessing nedávno představili nejzajímavější změny, které se týkají. Základní ustanovení. (1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. (2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany. Smlouva o dílo; Zájezd podle NOZ; Kdo vloni koupil, neprohloupil; Pojištění v novém občanském zákoníku; Smlouva o dílo versus zhotovení věci. Nový občanský zákoník definuje dílo tak trochu šalamounsky. Říká, že dílem je závazek zhotovitele provést něco na vlastní náklad a nebezpečí, ale je jím i zhotovení věci.

smlouva o dílo § 2586 a násl

Nabytí vlastnického práva k předmětu díla epravo

Smlouva o dílo se řadí do závazkového práva a její úprava se řídí ustanoveními § 2586 až 2635 zákona þ. 89/2012, nový obanský zákoník v platném znění (dále též NOZ). Smlouva o dílo je podle tohoto právního předpisu brána jako smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem NOZ jako obecnějšího předpisu v tomto směru není možné, neboť AutZ ne-obsahuje rozdílnou úpravu veškerých možných následků povahy autorské-ho díla jako věci v právním smyslu. Opomenout nelze ani hledisko časové. NOZ je sice pozdějším předpisem Ustanovení § 55 odst. 2 a 59a se vztahují na vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002. 2. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za . užívání pozemku podle § 59a do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, rozhodne na . návrh vlastníka pozemku, nebo vodního díla o výši. Úprava díla v občanském zákoníku umožňuje smluvním stranám téměř vše ujednat dle jejich přání. Již dobře napsanou smlouvou tak lze předejít případným problémům spojeným s vadným plněním. Častým mechanizmem chránícím objednatele je tzv. zádržné, které spočívá v tom, že objednatel doplatí konečnou. Závěrem celého cyklu věnovaného koupi uměleckého díla (I, II, III) a kupní smlouvě (I, II) stručně pohovořme o vedlejších ujednáních kupní smlouvy a také současné úpravě vad obchodované věci, neboť právě ta doznala v novém občanském zákoníku (NOZ) nejvíce změn

Smlouva o dílo a nový občanský zákoník (II

Okamžik předání díla a předávací protokol - Plavec

Vzor: Licenční smlouva. Vzor licenční smlouvy mezi poskytovatelem, který je výlučným vlastníkem autorských práv, a nabyvatelem o oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla. Možnost stažení ve formátu MS Word. Ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku si strany mohou ujednat licenční smlouvu. Místo provádění díla je dle § 2599 odst. 2 NOZ též místem předání díla. Adresa: Sportovní a rekreační areál Pražačka - Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00 Praha 3 II. Cena díla 1. Cena díla byla stanovena jako pevná anepřekročitelná a činí 5.395.414,03,- Kč bez DPH Cena je uvedena v Kč bez DPH

Smlouva o dílo (výhodnější pro objednatele) - podle NOZVzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele) - podleBez peněz do autoservisu nelez (nový občanský zákoník)Vzor - Kupní smlouva na koupi pozemku se stavbou podle NOZVzor stanov společenství vlastníků jednotek SVJ - vzor keSmlouva o výkonu funkce jednatele - podle ZOK - Vzor

NOZ tedy připouští, že dílo může být kvalifikováno jako provedené, byť bude vykazovat vady. Jinými slovy, objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu. Naše doporučení proto je nepodcenit podrobné vymezení účelu ve smlouvě Smlouva o dílo představuje v závazkových vztazích historicky jeden z nejdůležitějších smluvních typů. Svůj význam si zachovává i v novém občanském zákoníku. Novou úpravou dochází k zásadní změně v otázce nároků zhotovitele na zaplacení ceny díla, jestliže dílo bylo dokončeno a předáno jako vadné. Judikatura (např. 32 Odo 1326/2006, 29 Odo 11/2001, 29 Odo. Obecné promlčecí lhůty. NOZ rozlišuje dvě obecné promlčecí lhůty - subjektivní a objektivní. Subjektivní promlčecí lhůta je stanovena na 3 roky (§ 629 odst. 1 NOZ) a běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (§ 619 odst. 1 NOZ). Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu.