Home

Činnosti řízení lidských zdrojů

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - Základní pojmy Řízení lidských zdrojů (human resource management)-pojetí personální práce, které chápe lidský faktor nikoli pouze jako zdroj vhodný pro efektivní využití, ale jako faktor rozhodující o úspěšnosti organizace, do jehož rozvoje je žádoucí a nezbytné investovat Řízení lidských zdrojů je filosofie řízení lidí založená na přesvědčení, že v důležitosti pro trvalý úspěch podnikatelské činnosti se lidským zdrojům nemůže nic vyrovnat. Účinným řízením pracovníků a těžením z jejich odborných znalostí, důvtipu a tvořivosti při plnění jasně vymezených cílů může. 30.10.2012 Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti organizace, do jehož rozvoje je žádoucí a nutné investovat. Škola lidských vztahů Psychologicko sociální přístup 1.1 Pojmy spojené s řízením lidských zdrojů Jak uvádí Koubek (2006, str. 15) v praxi i v literatuře se v souvislosti s řízením lidí v organizaci setkáváme s termíny personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení či řízení lidských zdrojů. Tyto termíny bývají čast ŘLZ - řízení lidských zdrojů, zahrnuje všechna rozhodnutí a činnosti vedení, která ovlivňují povahu vztahu mezi organizací a zaměstnanci Proces ŘLZ - souhrn činností, které jsou ohraničeny výstupy a vstupy, které tvoří celek pro uživatele/zákazníka tohoto procesu

HR | řízení lidských zdrojů | Michaela Kovalová | 12/09/2020 Digitalizace a automatizace musí mít respekt k lidem a firemní kultuře Většina manažerů se již potkala s pojmem Industry 4.0 jehož velkou součástí je také automatizace, digitalizace a automatický sběr a zpracování dat. Soustředění se na technickou. Řízení zdrojů. Systém řízení lidských zdrojů má dva hlavní cíle: průběžná analýza situace s personálem s cílem zajistit jejich včasné zajištění organizace; vytváření pro zaměstnance nejpohodlnějších podmínek, ve kterých mohou efektivně realizovat svůj pracovní a intelektuální potenciál personální činnosti v systému řízení lidských zdrojů v podmínkách školy. - Personální činnosti a řízení školy - legislativní kontext. - Učitelská profese: charakteristika, dilemata, úskalí i pozitiva rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů představuje jednu z klíčových oblastí personálního řízení. Řízení lidských zdrojů obsahuje veškeré činnosti týkající se zaměstnanců. Musí se jím zabývat každý podnik, protože lidské zdroje jsou to nejcennější, co společnost má řízení lidských zdrojů, popis personálních činností, dále také charakteristiku veřejného sektoru a hlavní rozdíly mezi managementem soukromých a veřejných organizací. Praktická část je zpracována v rámci organizace Magistrátu města Brna, popisu j

8 Řízení lidských zdrojů zahrnuje rozvoj a vedení řízených lidí, plánování, organizování, rozhodování, řešení problémů a kontrolu, včetně zpětné vazby. Základním cílem řízení lidských zdrojů je dosahovat toho, aby organizace, firma plnila své poslání, realizovala požadované úkoly a plnila svěřené povinnosti prostřednictvím lidskéh 3 Modely řízení lidských zdrojů Lidské zdroje jako nedílná součást každé organizace se během 20. století dostaly do popředí zájmu jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců samotných. V 80. a 90. letech 20. století došlo k posílení postavení LZ. Významné zviditelnění řízení LZ souvisí s úsilí Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. (x manaţerské řízení bude na úrovni zaměstnance jako jednotlivce) Lidské zdroje se řadí do oblasti personalistiky, ŘLZ je doméno

Řízení lidských zdrojů - Encyklopedie BOZ

řízení lidí, tzn. předvídání a příprava pracovníků na nejrůznější situace a možné varianty těchto situací. Důležité je efektivní řízení lidských zdrojů na všech úrovních hotelu. Každý vedoucí střediska, úseku, by měl být svému týmu, se kterým pracuje, dobrým personalistou Jaká je dělba práce mezi manažery a personalisty a co znamená pojem zaměstnanec jako subjekt řízení lidských zdrojů? Ekonomika podniku. Ať už organizace podniká nebo je příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací, její činnosti jsou vždy limitovány prostředky, které může vynaložit na svůj provoz a tedy i na zaměstnance řízení lidských zdrojů. Na základě výsledků analytické části bude zpracován projekt, jehož cílem bude zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů společnosti XY. Projekt bude v prvé řadě obsahovat formulaci základního a vedlejšího cíle. Dále budou určena omezení projektu 1.5 Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů je promyšlený přístup k řízení lidí v organizaci. Hlavním cílem je zvyšující se výkon organizace za pomoci všech zdrojů, které má organizace k dispozici (materiální zdroje, finanční prostředky, informační zdroje a lidské zdroje) a stálý rozvoj pracovníků Odbor řízení lidských zdrojů je rektorátním pracovištěm univerzity podřízeným prorektorce pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitce Janové, Ph.D. a vede ho ředitelka JUDr.Lenka Povolná. Zajišťujeme administrativní, organizační, konzultační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů

2. Rozvíjející oblasti řízení lidských zdroj ů, jak je provádí ve všech zemích a kultury, v nadnárodních a mezinárodních společnostech (které vedou k 'Globálnímu řízení lidských zdroj ů'). 2. 3 Personální činnosti BYARS a RUE (1987) definují personální práce v podob ě řízení lidských zdroj ů 3. Zabezpečování řízení lidských zdrojů - systém a role 78 3.1 Úvod 78 3.2 Architektura řízení lidských zdrojů 79 3.3 Systém řízení lidských zdrojů 79 3.4 Model poskytování personálních služeb 80 3.5 Role personálního útvaru 80 Činnosti řízení lidských zdrojů 82 Organizace personálního útvaru 8

2. krizovÝ management a ŘÍzenÍ rizik 3. personÁl a lidskÉ zdroje 4. personÁlnÍ management a ŘÍzenÍ lidskÝch zdrojŮ 5. personÁlnÍ optimalizace organizace 6. organizaČnÍ Činnosti pŘi ŘÍzenÍ lidskÝch zdrojŮ 7. strategickÝ pŘÍstup k lidskÝm zdrojŮm 8. Činnosti manaŽerŮ pŘi ŘÍzenÍ lidskÝch zdrojŮ 9 Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů - Martin Šikýř - e-kniha nabízíme na našich webových stránkách v kategorii Knihy za tu nejlepší cenu na trhu, konkrétně 212 Kč.Tento knižní produkt můžete zakoupit online na e-shopu Knihy Dobrovsky, kde také najdete spoustu dalších publikací od různých nakladatelů, nejen od Grada

Řízení provozu firem (Operations Management

Řízení lidských zdrojů je příprava samostatných personalistů. Naučíš se mít v pořádku personální administrativu, umět přijmout nebo propustit zaměstnance, stanovit mu mzdu nebo také naplánovat směny Řízení vs. rozvoj lidských zdrojů Oba pojmy v názvu mé práce o lidských zdrojích, tedy řízení a rozvoj (management and development) je však třeba rozlišovat, a to ne jen pro čistou teorii, ale pro řídící firemní praxi Výpis článků - HR | řízení lidských zdrojů Hlavní hybnou silou každé firmy jsou její zaměstnanci, lidé. O výkonu firmy rozhoduje zapojení a aktivní používání znalostí, dovedností zaměstnanců

1.1 Vývoj názorů na řízení lidských zdrojů nejen u poskytovatelů zdravotní péče Termíny řízení lidských zdroj ů a lidské zdroje do zna čné míry nahradily termín personální řízení ve smyslu ozna čení proces ů týkajících se řízení lidí v organizacích 1.4.Řízení a procesy řízení5 Řízení neboli management, bychom měli chápat jako účelové zabezpečování chodu procesů prostřednictvím lidských zdrojů. Jedná se zejména o naplňování cílů prostřednictvím procesů, které obsluhujeme prostřednictvím lidských zdrojů. Řízení j Bakalářská práce analyzuje řízení pracovního výkonu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Teoretická část definuje a popisuje základní pojmy managementu a řízení lidských zdrojů. Dále je práce zaměřena na činnosti řízení lidských zdrojů

1 Úvod do řízení lidských zdrojů - základní pojmy

 1. Řízení lidských zdrojů, forma studia: politice zaměstnanosti a realizovat personálně řídicí činnosti nejen v podnicích, ale i ve státních, veřejných a neziskových organizacích. Absolventi budou připraveni vykonávat funkce na středním, případně nejvyšším stupni řízení..
 2. věnována významu lidských zdrojů a dále je zaměřena na jednotlivé procesy a činnosti řízení lidských zdrojů. Praktická část je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření s cílem posoudit současný stav ve vybrané organizaci. Na základě výsledků jsou navrženy možnosti pro zlepšení řízení lidských zdrojů
 3. Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů
 4. 2. Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru 2.1 Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů lze definovat jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří jako jednotlivci i jak
 5. B Business - pracujeme s klienty, kteří každý den řeší profitabilitu svého činnosti, manažeři, pracovníci HR; P Partner - jsme strategickým partnerem v oblasti řízení lidských zdrojů, organizačních změn a interní komunikace. Webová stránka je pouze základní prezentace služeb společnosti BIPP
 6. Plánování lidských zdrojů z hlediska počtu a struktury (Jádrem práce personalisty je plánovat počet a strukturu zaměstnanců. Plánování lidských zdrojů ovlivňuje další personální činnosti.) 4 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2012. 5 DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů

Efektivní řízení lidských zdrojů. Realizací projektu si Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen Úřad) klade za cíl přispět k efektivní a transparentní sociálně-právní ochraně dětí v mezinárodním měřítku, a to tím, že bude zvýšena efektivita činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu. Absolvent specializace Řízení lidských zdrojů je vybaven komplexem vzájemně propojených, a detailních znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci Personální činnosti Systém řízení lidských zdroj ů je tvo řen jednotlivými personálními činnostmi, které na sebe logicky navazují. Podle Koubka (2001) vypadá soustava personálních činností takto: a) Vytvá ření a analýza pracovních míst b) Personální plánování. Přehled činností řízení lidských zdrojů: Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj zaměstnaců Hodnocení a odměňování zaměstnanců Personální audit a outplacement Zaměstnanecké vztahy a kolektivní vyjednáván Výuka předmětu Řízení lidských zdrojů je zaměřena právě na tyto jednotlivé činnosti. Při výuce předmětu je kromě základních teoretických poznatků kladen důraz na praktické zvládnutí některých managerských dovedností v oblasti řízení lidských zdrojů

Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována významu lidských zdrojů a dále je zaměřena na jednotlivé procesy a činnosti řízení lidských zdrojů. Praktická část je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření s cílem posoudit současný stav ve vybrané organizaci Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika. Telefon: +420 545 131 111 Fax: +420 545 211 128 E-mail: info@mendelu.c První část práce seznamuje s teorií v oblasti zam ěstnávání lidí a řízení lidských zdroj ů. Tato oblast zahrnuje stru čný popis právních norem, definice základních pojm ů týkajících se podnikatelské činnosti a popis oblasti řízení lidských zdroj ů tj. činností Lidské zdroje. Začátkem prosince 2018 získala Fakulta elektrotechnická po roce usilovné práce prestižní ocenění HR Excellence in Research, o které usilovala v rámci celouniverzitního projektu HR Award. Toto ocenění uděluje Evroá komise a potvrzuje správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů 1.8 Zdroje 72 2 ETICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 76 2.1 Úvod 76 2.2 Předmět etiky 77 2.3 Etické systémy 80 2.4 Důležité etické pojmy 81 2.4.1 Morální normy 81 2.4.2 Morální principy 82 2.4.3 Hodnoty a hodnotová orientace 84 2.5 Determinanty etického jednání 86 2.6 Základní etické teorie 89 2.6.1 Etika ctností 9

Řízení lidských zdrojů - bestpractices

nebyla porušována lidská práva a aby se vytvářelo dobré jméno organizace. Důleţité také je zvyšování motivace a uspokojení z vykonané práce.1,2 2.3 Moderní řízení lidských zdrojů Díky vlivu moderních technologií a různých změn ve způsobu podnikání se dosavadní principy řízení lidských zdrojů vytrácejí Řízení lidských zdrojů. Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení (management) lidských zdrojů: - shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech. - analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí. - definuje nové trendy v.

HR řízení lidských zdrojů Vlastní cest

GRADA Řízení lidských zdrojů . Kniha: Řízení lidských zdrojů -- Moderní pojetí a postupy - 13. vydání; Autor: Armstrong Michael, Taylor Stephen; Nové vydání světového bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Zahrnuje úplně novou část věnovanou tématu mezinárodního řízení lidských zdrojů Studie Globální trendy v řízení lidských zdrojů, publikovaná v březnu 2005 společností PricewaterhouseCoopers, je největší analýzou personálního řízení na světě.Vychází z dat získaných od roku 2001 do prvního čtvrtletí 2004 od více než 10 000 organizací v Evropě a ve Spojených státech Sekce řízení lidských zdrojů MV-GŘ HZS ČR jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím: 1 Řízení lidských zdrojů - otázky ke zkoušce. Jedná se o kompletně vypracované otázky ke zkoušce z personalistiky, které se věnují vysvětlení základních pojmů a principů funogvání personalistiky, opominuta není ani legislativní úprava pracovních vztahů a další potřebné informace z této oblasti

Lidské zdroje: definice, řízení, funkce

 1. Společnost KS - program spol. s r.o. Vsetín patří od roku 1991 k předním dodavatelům informačních systémů pro podporu řízení lidských zdrojů, zpracování mezd a vedení personálních agend
 2. Kurz je zaměřen na řízení lidských zdrojů z pohledu manažerů, necílí na všechny činnosti, které spadají do odpovědností personalistů. Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme? Zabýváte se řízení lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnancům jako celku
 3. Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici vrchní odborný referent specialista Oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor personální (personalista). Pracovní náplň: zabezpečení vzdělávacích akcí pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ) včetně souvisejících činností (např.
 4. Učebnice je určena především studentům VŠ se specializací na řízení lidských zdrojů. Aktuální informace, nejnovější trendy a praktické příklady však mohou být vhodnou inspirací i pro řídící pracovníky z praxe. Dvořáková, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2004

Řízení Lidských Zdrojů Magistrátu Měst

Přínosem je také zvýšení transparentnosti činnosti Úřadu a v důsledku efektivnějšího řízení lidských zdrojů také zlepšení spolupráce Úřadu s dalšími aktéry sociálně-právní ochrany dětí, justicí, neziskovým sektorem a jinými. Díky několika specificky zaměřeným školením jsou zaměstnanci Úřadu schopni. Ve své činnosti se zaměřuji na dvě oblasti, které se vzájemně doplňují, a to trhy práce a řízení lidských zdrojů. V posledním období se věnuji zejm. problematice Industry 4.0 (dopady digitalizace na trhy práce a do oblasti HR) Publikační činnost

Video: VŠEM - Řízení lidských zdrojů - VSE

Kvalita | procesní řízení | Vlastní cesta

Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů Knihy Grad

Je zaměřen na detailní vymezení jednotlivých procesů řízení lidských zdrojů ve společnosti, jejich vstupů a výstupů, hlavních činností a na ověření toho, zda konkrétní průběh jednotlivých procesů řízení lidských zdrojů obsahuje veškeré požadované kroky a důležité činnosti, a to v jejich logickém sledu Cílem modulu je podat studentům základní informace o významu řízení lidských zdrojů v organizaci a činnosti personálních útvarů v oblasti personální práce. Součástí tohoto modulu jsou i základní informace o organizačním uspořádání personálních útvarů a možnostech jejich začlenění do organizační struktury. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji pracovníků by měly uplatňovat fi rmy, jakou politiku má provádět stát v oblasti výchovy, vzdělávání, rozvoje vědy, a jak by se měli chovat lidé př

Řízení lidských zdrojů Vysoká škola podnikání a práva, a

Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení (management) lidských zdrojů: - shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech - analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí - definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost motivace a spokojenost zaměstnanců. Přednášející: Martin Šikýř (gar.) Cvičící: Martin Šikýř (gar.) Předmět zajišťuje: institut manažerských studií Anotace: Předmět seznamuje studenty s moderními zásadami a postupy řízení lidských zdrojů v organizaci, objasňuje klíčovou roli řízení lidských zdrojů při dosahování strategických cílů organizace a představuje základní činností.

ODBOR ŘLZ - Oddělení řízení lidských zdroj

 1. Personální náměstek v rámci své funkce formuluje a řídí personální politiku organizace, rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů ve FNOL. Pod Personální úsek se řadí Oddělení personálních a mzdových činností a Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
 2. Předmět seznamuje studenty s moderními zásadami a postupy řízení lidských zdrojů v organizaci, objasňuje klíčovou roli řízení lidských zdrojů při dosahování strategických cílů organizace a představuje základní činností řízení lidských zdrojů, které ovlivňují konkurenceschopnost organizace v tržní ekonomice
 3. Personalistika a řízení lidských zdrojů (někdy je také využíváno pojmu personální management) jsou oblasti procesů v organizaci zabývající se řízením a rozvojem lidských zdrojů.Zahrnují v sobě komplexní personální práci spočívající v implementaci různých postupů a metod řízení pro řízení lidských zdrojů, potažmo pro práci s lidmi v organizaci
 4. Publikace je určena HR manažerům ( manažerům lidských zdrojů, personalistům ) v podnikové praxi, odborníkům v personálních agenturách, studentům vysokých škol - obor řízení lidských zdrojů ( management lidských zdrojů, personálnímanagement ), a účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na HR
 5. Lidské zdroje (angl. human resources, HR) jsou specifická činnost v rámci organizace, která se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity.

Řízení lidských zdrojů - Armstrong Michael Knihy Grad

 1. Členství manažera odpovědného za personální řízení ve vrcholovém vedení a spolurozhodování o strategii organizace je jednou z důležitých podmínek fungování systému řízení lidských zdrojů v organizaci. 6 Základní činnosti v personálním řízení 1.4 Další vykonavatelé personálního řízení Mimo samotné.
 2. Řízení lidských zdrojů. I. Řízení lidských zdrojů - je systém vzájemně spjatých činností : plánování pracovních sil, nábor a výběr . pracovníků, hodnocení výkonu a posuzování pracovníků, utváření pracovní pozice, osobního rozvoje a řízení kariér
 3. Řízení lidských zdrojů je filosofie řízení lidí založená v důležitosti pro trvalý úspěch podnikatelské činnosti se lidským zdrojům nemůže nic vyrovnat. Účinným řízením pracovníků a těžením z jejich odborných znalostí, důvtipu a tvořivost
 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Plánování, audit Katedra řízení Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-----Plánování Plánování lidských zdrojů Proces: stanovení cílů shromažďování a využívání informací stanovení metod a cest stanovení zdrojů a rozpočtu Směřující k dosažení podnikových cílů Plánování Cíle: Mít v současnosti.
 5. Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví je tedy podle MUdr. Vlčka nutno chápat v několika rovinách. Nejprve je třeba specifikovat, jaké činnosti bude zaměstnanec vykonávat, samozřejmě jakou bude mít zodpovědnost, ale i pravomoci, a kdo jsou jeho nadřízení i podřízení
 6. Pozvednout úroveň a pozici řízení lidských zdrojů ve Skupině PRECIOSA: Správní a dobře motivovaní lidé ve správném okamžiku na správném místě. Aktivní a kvalitní tým pro Řízení lidských zdrojů, naplňující efektivně strategické cíle Skupiny a jednotlivých společností. Personalista jako pravá ruka manažer

OBSAH - slu.c

úrovně řízení lidských zdrojů. Dále vyzdvihuje důležitost výstupů hodnocení zaměstnanců v rámci návaznosti na systém odměňování. Navržený systém hodnocení zaměstnanců může mít význam v době personální obměny a poskytuje podporu pro efektivní řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství Absolvent získá teoretické a praktické znalosti pro výkon odborných činností personálního řízení, profesního vzdělávání, činností souvisejících s personálním a sociálním poradenstvím, řízením lidských zdrojů, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Předměty společného základu: 1.roční ŘÍzenÍ lidskÝch zdrojŮ K čemu modul slouží Tento systém umožňuje vytvořit jednotnou, aktuální databázi informací, která může být zpřístupněna na všech úrovních řízení firmy s přístupem k informacím dle kompetencí Řízení lidských zdrojů. Obsah: 1) Poslání a funkce personálního managementu. Hodnota lidských zdrojů. Poslání personalistiky. Model řízení lidských zdrojů. 2. 2) Hodnocení vnějších podmínek organizace. Metody diagnostiky vnějších podmínek. Sociálně demografické změny. Ekonomické podmínky. Inflační tlaky. Odbory

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu 2017PRACOVNÍ DOBA A DOVOLENÁ - Oddělení řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů je část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše co se týká člověk v prac.procesu, tj. získávání, formování, fungování, organizování a na vztah zaměstnance k firmě Řízení lidských zdrojů. Dvořáková Zuzana. Značka: C.H.BECK Výrobní číslo: 978-80-7400-347-9 EAN: 9788074003479 Náš kód: 72909 790 Kč 718,18 Kč bez DPH. Úsek řízení lidských zdrojů. Zajišťuje tvorbu a realizaci koncepce řízení lidských zdrojů, mzdové a sociální politiky, vzdělávání, personální administrativní procesy. Zajišťuje jednání s odborovými partnery, kolektivní vyjednávání a tvorbu a aktualizaci kolektivní smlouvy Řízení lidských zdrojů. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními zásadami a postupy řízení lidských zdrojů, objasnit klíčovou roli řízení lidských zdrojů při dosahování strategických cílů organizace a představit základní činnosti řízení lidských zdrojů, které ovlivňují úspěšnost organizací. 1.1 Úkol řízení lidských zdrojů 20 1.2 Činnosti řízení lidských zdrojů 22 1.3 Organizace řízení lidských zdrojů 23 1.3.1 Manažeři 24 1.3.2 Personalisté 26 1.3.3 Outsourcing 28 2. Vývoj řízení lidských zdrojů 31 2.1 Personální administrativa 33 2.2 Personální řízení 33 2.3 Řízení lidských zdrojů 3 Význam personální činnosti hodnocení zaměstnanc Koubek 1, současné moderní řízení lidských zdrojů chápe hodnocení zaměstnanců oproti jeho tradičnímu pojetí, které zdůrazňuje především kvantifikovatelnou podobu pracovního výkonu, mnohem komplexněji, neboť za součást pracovního výkonu.